Η ASTERES είναι μια συνεταιριστική εταιρεία που στοχεύει στην προώθηση των ικανοτήτων των πολιτών στον 21ο αιώνα και της δια βίου μάθησης, μέσα από τη δημιουργία πρωτοποριακών μεθοδολογιών διδασκαλίας και μάθησης, στην ευαισθητοποίηση πάνω σε διεθνή θέματα και στην προώθηση μιας κοινής αίσθησης του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από τον σχεδιασμό και τη δημιουργία διαδρομών κατάρτισης και εκπαιδευτικών πόρων, η ASTERES αποσκοπεί στην προώθηση της ενσωμάτωσης των αλλοδαπών πολιτών στην κοινωνία υποδοχής, της θετικής ένταξης των νέων και ενήλικων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων σχετικά με την τοπική ταυτότητα και τους δεσμούς της με την ευρωπαϊκή αίσθηση του ανήκειν.