Ο CSI είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της τεκμηριωμένης έρευνας, της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και της δημιουργίας παγκόσμιων, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών λύσεων. Αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών με περισσότερα από 50 χρόνια συλλογικής εμπειρίας στους τομείς της εκπαίδευσης, του εξορθολογισμού των συστημάτων, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής καινοτομίας, της παγκόσμιας υγείας, της επιχειρηματικής παρέμβασης για την πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων (Business Forensic Intervention), της ανάπτυξης και της παροχής κινήτρων στους νέους και της αναπροσαρμογής των πόρων.