Η αποστολή μας

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον τομέα της εκπαίδευσης, επιταχύνοντας τη διαδικασία της ψηφιοποίησης της εκπαιδευτικής προσφοράς στα περισσότερα ευρωπαϊκά σχολεία. Τα σχολικά ιδρύματα και γενικότερα ο εκπαιδευτικός τομέας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να παρέχουν στους μαθητές τα εφόδια που τους είναι απαραίτητα για να διαχειριστούν τη διαδικτυακή τους ζωή, ως μέσο διασφάλισης της προσωπικής τους ευημερίας και αποφυγής των σχετικών κινδύνων. Αν και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων εστίαζε μέχρι σήμερα κυρίως στην τεχνική λειτουργία των τεχνολογιών, πλέον είναι υψίστης σημασίας το σχολικό σύστημα να αναπτύξει δεξιότητες για τον περιορισμό και τη διοχέτευση αυτής της χρήσης. Τα σχολεία μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην καθημερινή αξιοποίηση των μέσων, με ισορροπημένο τρόπο και κριτικό πνεύμα, καλλιεργώντας έτσι ένα κλίμα ψηφιακής ευημερίας. Το παρόν έργο αποσκοπεί, μέσω των δραστηριοτήτων που διενεργούνται στο πλαίσιο αυτού, στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να υιοθετούν ορθές πρακτικές, που επιτρέπουν την ψηφιακή ευημερία στο σχολείο. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την ψηφιακή ευημερία, σε μια προσπάθεια βελτίωσής της.

Στόχοι

Στόχος πρώτος

Παροχή ενός στέρεου επιστημονικού υποβάθρου, κατευθυντήριων οδηγιών, προτύπων, μιας κοινής γλώσσας και ενός σημείου αναφοράς για τα σχολικά ιδρύματα, με στόχο την εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στην προώθηση της Ψηφιακής Ευημερίας, καθώς και στη συζήτηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε διασυνοριακό επίπεδο. (Αποτέλεσμα Έργου 1)

Στόχος δεύτερος

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να αξιοποιούν τα μέσα της ψηφιακής εκπαίδευσης με αυτοπεποίθηση, γεγονός που θα επιτρέψει τον σχεδιασμό συγκεκριμένων και οριζόντιων δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής ευημερίας μεταξύ των μαθητών. (Αποτέλεσμα 2)

Στόχος τρίτος

Δημιουργία ενός αποθετηρίου δραστηριοτήτων μάθησης (μεταξύ άλλων εργαλείων αξιολόγησης), με αναφορά στους τομείς του DIGCOMP 2.0 και με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των πρακτικών Ψηφιακής Ευημερίας σε επίπεδο τάξης και την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων Ψηφιακής Ευημερίας στις πρακτικές διδασκαλίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. (Αποτέλεσμα 3)

Στόχος τέταρτος

Προώθηση της ατομικής σκέψης αναφορικά με την έννοια της ψηφιακής ευημερίας μέσω της ανάπτυξης ενός διαδικτυακού παιχνιδιού, το οποίο θα δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με τη σχέση τους με την ψηφιακή τεχνολογία και θα τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν ενδεχόμενους κινδύνους (Αποτέλεσμα 4)

Αποτελέσματα του έργου

PR1 – Πλαίσιο για την ψηφιακή ευημερία στο ευρωπαϊκό σχολείο.

PR2 – Μαθήματα και πλατφόρμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς πάνω στην ψηφιακή ευημερία.

PR3 – Αποθετήριο δραστηριοτήτων μάθησης πάνω στην ψηφιακή ευημερία.

PR4 – Διαδικτυακό παιχνίδι ψηφιακής ευημερίας.

Ομάδες-στόχοι

Διευθυντές
σχολείων

Εκπαιδευτικοί

Ψυχολόγοι

Παιδαγωγοί

Σχολικές αρχές

Σχεδιαστές προγραμμάτων διδασκαλίας και ΤΠΕ

Γυμνάσια
και λύκεια