Ενότητα 3 Διαδικτυακή Αλληλεπίδραση και Συνεργασία

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  1. Κατανοήσετε τις βάσεις της αποτελεσματικής επικοινωνίας
  2. Εφαρμόζετε καλές πρακτικές ανταλλαγής πληροφοριών
  3. Κατανοήσετε τις βάσεις της αποτελεσματικής συνεργασίας μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών
  4. Κατανοήσετε και να διδάξετε την Εθιμοτυπία του Διαδικτύου (Netiquette)
  5. Κατανοήσετε τις βάσεις της διαχείρισης της ψηφιακής ταυτότητας
  6. Κατανοήσετε τις βάσεις της διαχείρισης συγκρούσεων