Ενότητα 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

    • Αναγνωρίζετε την έννοια του διαδικτυακού χρόνου
    • Διαχειριστείτε καλύτερα τον χρόνο που αξιοποιείτε στο διαδίκτυο (ποιότητα στη χρήση των TIC)
    • Δημιουργήσετε νέες συνήθειες