Ενότητα 5 Ψηφιακή Ασφάλεια

Στόχοι μάθησης

«H γνώση της μεγιστοποίησης της προσωπικής ασφάλειας του χρήστη, σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας των προσωπικών πληροφοριών και της ιδιοκτησίας, που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου και την αυτοπροστασία από ηλεκτρονικά εγκλήματα εν γένει».

Ορισμός της Wikipedia

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  1. Εξηγήσετε τις βασικές έννοιες της ηθικής και της ηθικής της πληροφορίας.
  2. Εξηγήσετε τη σημασία της συμμόρφωσης με τις ηθικές αρχές στη διαδικασία χρήσης και διαχείρισης των τεχνολογιών της πληροφορίας και του Διαδικτύου.
  3. Σεβαστείτε τα δικαιώματα των άλλων στο διαδίκτυο
  4. Συνειδητοποιήσετε τις καταστάσεις που θα προκύψουν ως συνέπειες παραβίασης των ηθικών αρχών.
  5. Προσδιορίσετε τα στοιχεία που είναι σημαντικά για το απόρρητο.
  6. Συζητήσετε τη σημασία των διαστάσεων της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας.
  7. Σχολιάσετε σχετικά με την πιθανότητα τρωτών σημείων ασφαλείας.
  8. Γνωρίζετε τις μεθόδους προστασίας των πληροφοριών.
  9. Συζητήσετε τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, αξιολογώντας τους πιθανούς κινδύνους στη διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών. (Αναγνώριση κακόβουλου λογισμικού).
  10. Διακρίνετε σαφώς τις πληροφορίες που πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές και εκείνες που μπορούν να κοινοποιηθούν.