ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ

Εισαγωγή

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα στοχεύει στην προώθηση μεθόδων και εργαλείων για τη μάθηση πληροφοριών με τον σωστό τρόπο, φιλτράροντας τις παραπλανητικές ειδήσεις και αντλώντας μόνο από αξιόπιστες πηγές. Συγκεκριμένα, μας διδάσκει να διακρίνουμε ποιες πηγές είναι αξιόπιστες και ποια κανάλια πρέπει να αποφεύγονται, προτείνοντας επίσης μερικές μαθησιακές δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν με τους/τις μαθητές/μαθήτριες.