Διαδικασία Σχεδιασμού Μάθησης

  1. Ορισμός του πεδίου εφαρμογής και των στόχων

Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής και των στόχων από την αρχή, θα σας βοηθήσει να ξέρετε γιατί παράγετε ψηφιακό περιεχόμενο, και πώς πρέπει να το δημιουργήσετε και να το διανείμετε.

  1. Ταυτοποίηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων και των απαραίτητων εργαλείων

Με βάση τους στόχους που έχετε θέσει, εντοπίστε τις δραστηριότητες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την ενορχήστρωση της μαθησιακής διαδικασίας.

  1. Δημιουργία προγράμματος μαθήματος

Σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα ψηφιακό εργαλείο συγγραφής για να δημιουργήσετε το σχέδιο μαθήματος σας.